نقشه  تکمیلی سماموس

 

 

Map of the natural location of Somamous

Somamous blizzard risk zoning map

Map of the location of Mount Somamous

Map of the location of Mount Samamos

Map of Somamous foggy location

                                              ⇑ Lapassar route map

                                              ⇑ jirkoul route map

               ⇑ javaherdeh-somamous route map

                                              ⇑ parchkouh route map