تصاویر سماموس

تصاویر مربوط به قله سماموس و مسیر سبزهمچنین مسیر های مختلف به سماموس

برای مشاهده عکس ها میتوانید به البوم هر یک از همنوردان رجوع کنید