راهنمایان کوهستان سماموس

مسعود میرزاآقایی

   

 دارای مدرک رسمی مربی راهنمای کوهستان ازفدراسیون کوهنوردی                                      

09113425648

 

مجید میرهدایتی

   

دارای مدرک تور لیدر گردشگری

 

09196949077

مهدی جوان قاسم ابادی

   

09365429166

حبیب قربانی قاضی چاکی

   

۰۹۲۱۱۱۲۵۷۴۲

 

معین افتخاری

   

سرپرست هیات کوهنوردی بخش چابکسر           

۰۹118443056

 

 روزبه خلیق معین

راهنمای تخصصی کوهستان

09117397339

 

مجید یوسف طالشی

09111935636

 

احسان پژمان

 

 مسوول کارگروه جستجو و نجات هیات رودسر    

09364984242

 

 ابراهیم قوامی

راهنمای رسمی سماموس(فدراسیون کوهنوردی)

09113920021

 

وحید خوش قلب

   

مربی راهنمای کوهپیمایی

09111443401

 

وحید طاهرآموز

   

09111443401